Ga naar hoofdinhoud

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 07-11-2023

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Handbalvereniging Zaanstreek. De ledenvergadering is toegankelijk voor leden, ouders van jeugdleden en andere betrokkenen bij HV Zaanstreek.

Datum: Dinsdag 7 november 2023

Locatie: Kantine HV Zaanstreek “Het Verzetje

Aanvang 20.00 uur, kantine open om 19.30 uur

Wij rekenen op je komst! Mocht je toch onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, verzoeken we je om je af te melden via een mail te sturen aan:secretaris@hvzaanstreek.nl

Agenda

01.​Opening door de voorzitter

02.​Ingekomen stukken en mededelingen

03.​Vaststelling notulen vergadering d.d. 25 oktober 2022

04.​Verkiezing notulencommissie 

05.​Vaststelling financiën, verslag 2022/2023, toelichting Marianne Op ’t Eijnde   

​**De financiële stukken liggen bij de ALV voor u klaar**

06.​Verkiezing kascommissie

07.​Verhoging contributie

Pauze

08.​Nieuws vanuit commissies

09.​Verkiezing bestuur*

10.​Rondvraag

11.​Sluiting

* ​Toelichting punt 09:

Ronald van Lienen: Voorzitter, ​​Niet aftredend

Marianne Op ’t Eijnde: Penningmeester​, Niet aftredend

Karin Keizer: Secretaris​​​, Aftredend, niet herkiesbaar

We hebben Johan Fokkema bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. 

Karin de Vries zal de bestuursvergaderingen bijwonen als notulist maar zal verder geen bestuursfunctie hebben.

Back To Top