Ga naar hoofdinhoud

Gedragscode Gewenst Gedrag vereniging HV Zaanstreek

Januari 2022

 1. INLEIDING

Ongewenst gedrag kan leiden tot spanningen op de sportvloer. Deze kunnen sporters, begeleiders en vrijwilligers belemmeren in hun functioneren. Als ongewenst gedrag aanhoudt, kunnen de klachten chronisch worden.

Zaanstreek heeft besloten een “beleid gewenst gedrag” op te stellen en ter beschikking aan haar leden te stellen met het uiteindelijke doel een cultuur te creëren waarin iedere sporter, begeleider en vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is.

 1. DEFINITIES

Gedragscode:

Lijst met gedragsregels omtrent de wijze waarop sporters, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging zich dienen te gedragen, maakt onderdeel uit van het lidmaatschap.

 

Ongewenst gedrag:

Gedrag in afwijking van de wenselijke gedragscode.

 

Seksuele intimidatie:

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

 

 

Geweld en agressie:

Bij agressie en geweld is er sprake van de volgende verschijningsvormen:
–      Fysieke agressie: slaan, schoppen, spugen, aanvallen al dan niet met een wapen.
–      Psychische agressie: onder druk zetten, bedreigen, achtervolgen, hinderen, pesten.
–      Verbale agressie: uitschelden, beledigen, bedreigen.

 

Pesten:

Het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een of meerdere individuen op een persoon, die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Pesten heeft negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Deze mag niet voor zichzelf opkomen noch zich verweren. Doet hij dit wel, kan dit voor de pester(s) een reden zijn om hem nog harder aan te pakken.

 1. GEDRAGSCODE GEWENST GEDRAG VERENIGING HV ZAANSTREEK

HV Zaanstreek  is opgericht om haar leden het handbalspel te laten spelen. De vereniging is een transparante, betrouwbare organisatie die slagvaardig inspeelt op de behoefte van haar leden. Deze kunnen rekenen op de maximale inzet van het bestuur en kaderleden om iedereen zo sportief en veilig mogelijk te laten handballen. Voor alle leden, begeleiders en vrijwilligers van HV Zaanstreek  staat het met plezier en enthousiasme sporten voor de vereniging voorop.

 

Om dit te bereiken en te behouden heeft HV Zaanstreek  het “beleid gewenst gedrag” opgesteld. Dit bestaat uit gedragsregels die van belang zijn voor iedereen die betrokken is bij de vereniging. Ze zijn vooral bedoeld om de leden, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging een richtlijn te geven welk gedrag wel en niet is toegestaan.

 

3.1.        GEDRAGSCODE

HV Zaanstreek heeft de onderstaande gewenste gedragscode opgesteld en alle leden, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging zullen over deze gedragscode worden geïnformeerd. Door lid te worden is men gebonden aan deze gedragscode.

 

 1. Maatschappelijk verantwoord gedrag

Onder maatschappelijk verantwoord gedrag wordt verstaan: het uitoefenen van de clubactiviteiten op een even efficiënte als ethische wijze. Het bestuur, leden, begeleiders en vrijwilligers van HV Zaanstreek  dienen hun gedrag in uitoefening van hun functie mede te laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van eenieder die bij de vereniging is betrokken. Dit houdt in dat het bestuur, de leden, begeleiders en vrijwilligers van HV Zaanstreek  zich niet schuldig maken aan handelingen of gedragingen die onverenigbaar zijn met de regels die zijn opgenomen in deze code. Verder spreekt het voor zich dat het bestuur, leden, begeleiders en vrijwilligers van HV Zaanstreek zich houden aan de geldende wet- en regelgeving.

 

 1. Verantwoordelijkheid

HV Zaanstreek heeft verschillende rollen naar al haar leden, begeleiders en vrijwilligers: o.a. die van initiator/aanjager. Dit houdt in dat het bestuur van HV Zaanstreek haar verantwoordelijkheid neemt bij inhoudelijke en maatschappelijke relevante gewenste thema’s door deze te vertalen naar en/of te bepleiten bij haar leden, begeleiders en vrijwilligers. Daarnaast neemt het bestuur haar verantwoordelijkheid in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en zal waar nodig nieuwe initiatieven ontwikkelen.

 

 1. Transparant

HV Zaanstreek  is een organisatie zonder winstoogmerk, waarbij de inzet van budgetten ten behoeve van activiteiten optimaal plaatsvindt. Het bestuur van HV Zaanstreek  streeft naar behoud van een aanvaardbaar niveau van het eigen vermogen. Het bestuur voert een financieel transparante huishouding, gekoppeld aan een kwalitatief hoogwaardige verslaglegging. Van het bestuur, leden, begeleiders en vrijwilligers van HV Zaanstreek  wordt verwacht dat zij bijdragen aan deze transparante financiële huishouding en derhalve geen fraude plegen.

 1. Zorg voor goede omstandigheden en veiligheid

Het bestuur van HV ZAANSTREEK streeft naar een optimale omgeving waarin de veiligheid en de gezondheid van de leden, begeleiders en vrijwilligers zo veel als mogelijk wordt gewaarborgd. Het bestuur van HV ZAANSTREEK verlangt dat de leden, begeleiders en vrijwilligers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het milieu en het efficiënte gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. Bestuur, leden, begeleiders en vrijwilligers zullen de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, uitrusting, apparatuur en andere activa zorgvuldig als “goed huisvader” beheren, er op een juiste wijze mee omgaan en gebruiken voor aan handbal gerelateerde doelen.

 1. Heldere en open communicatie

Op alle niveaus wordt een ieder zo geïnformeerd dat iedereen zijn vastgestelde rol binnen de vereniging optimaal kan vervullen. Communicatie met en tussen het bestuur, de leden, begeleiders en vrijwilligers van HV ZAANSTREEK en met externen zal op een eerlijke en open manier plaatsvinden. Het past binnen HV ZAANSTREEK dat medewerkers elkaar ook op gedragingen aanspreken.

 1. Samenwerken

Het is belangrijk dat het bestuur, leden, begeleiders en vrijwilligers, zowel intern als extern, goed met elkaar samenwerken.

 

 1. Respect

HV Zaanstreek  streeft naar een omgeving waarin mensen elkaar met vertrouwen en respect bejegenen en waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en de reputatie van HV Zaanstreek . Het bestuur, de leden, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging behandelen mensen eerlijk en gelijk, ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaal-economische status en elke andere conditie. Ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten worden niet getolereerd.

 

3.2. EXTRA GEDRAGSCODE VOOR KADERLEDEN

Ongewenste omgangsvormen komen het meest voor in relaties waarbij sprake is van een machtsverschil. Dat machtsverschil kan te maken hebben met leeftijd, positie of getal. Vandaar dat er een extra gedragscode is opgesteld voor alle leden, begeleiders en vrijwilligers binnen HV Zaanstreek die een sporttechnische functie hebben en daardoor een bijzondere positie binnen de vereniging innemen. Zij verlenen al dan niet vrijwillig diensten aan HV Zaanstreek  en werken met (jeugdige) leden. Door deze bijzondere positie voegt het bestuur van HV Zaanstreek  aan de sporttechnische functionarissen (hieronder als begeleider aangemerkt) de gedragsregels toe die door NOC*NSF zijn vastgesteld ter preventie van seksuele intimidatie.

 

Voor trainers/coaches/begeleiders:

 1. De trainer/coach/begeleider is mede verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de sporters. Daarbij moet de trainer/coach/begeleider zelf de persoonlijke grenzen van de leden en vrijwilligers respecteren en de grenzen van professioneel gedrag niet overschrijden. Ook moet een trainer/coach/begeleider de leden en vrijwilligers ondersteunen in het zelf stellen van grenzen naar anderen toe.

 

 1. Als trainer/coach/begeleider ben je je bewust dat er een machtsverhouding is tussen jou en andere leden en vrijwilligers van de vereniging.
 2. Als trainer/coach/begeleider ben je je bewust dat je een voorbeeldgedrag hebt.
 3. Als trainer/coach/begeleider bevorder je open communicatie en sta je open voor meningen van anderen en toon je bereidheid om te leren en te ontwikkelen.
 4. Als trainer/coach/begeleider moedig je aan en bevorder je dat leden en vrijwilligers hun onafhankelijkheid en de verantwoording op zich nemen voor hun eigen gedrag, prestaties, beslissingen en handelingen.
 5. Als trainer/coach/begeleider stel je samen met de leden en vrijwilligers vast welke informatie vertrouwelijk is en respecteer je dat.
 6. Als trainer/coach/begeleider ontmoedig je op actieve wijze het gebruik van prestatie verbeterende drugs en welk verboden middel dan ook, als ook van overmatig gebruik van alcohol en tabak.
 7. Als trainer/coach/begeleider vermijd je iedere vorm van (seksuele) intimiteit die de trainer/coach/begeleider als gevolg van macht (en invloed) zou kunnen hebben.
 8. Als trainer/coach/begeleider kom je op voor de minder mondige leden en vrijwilligers en laat blijken dat ongewenst gedrag binnen HV Zaanstreek  niet getolereerd wordt.
 9. Het is als trainer/coach/begeleider niet wenselijk een seksuele relatie aan te gaan met leden, vrijwilligers van de vereniging. Indien dit toch gebeurt, wordt verwacht dat de trainer/coach/begeleider dit tijdig meldt bij het dagelijks bestuur van HV Zaanstreek .
 10. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).
 11. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé́-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 12. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie ten opzichte van de sporter.
 13. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter uit het opleidingstraject zijn onder geen beding geoorloofd en worden voor sporters tot 16 jaar beschouwd als seksueel misbruik.
 14. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 15. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 16. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. Daarbij zal een begeleider nooit een kamer delen met een sporter.
 17. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 18. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
 19. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.
 20. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 1. PROCEDURE BIJ ONGEWENST GEDRAG

Door het invoeren van de gedragscode en het preventiebeleid ongewenst gedrag wil het bestuur ongewenst gedrag voorkomen en gewenst gedrag stimuleren en oproepen. Echter ongewenst gedrag kan nooit voor 100% worden uitgesloten.

4.1. WAT TE DOEN BIJ ONGEWENST GEDRAG

Seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld kan voorkomen tussen leden, vrijwilligers onderling, tussen begeleiders en leden, vrijwilligers of tussen leden, begeleiders en vrijwilligers van HV Zaanstreek  en externe personen. Het is een breed begrip. Dubbelzinnige grapjes, onverwachte aanrakingen kunnen als intimiderend worden ervaren. Ook ondubbelzinnige, strafbare vormen van seksueel misbruik, zoals aanranding en verkrachting, vallen onder seksuele intimidatie. Slaan, schoppen, spugen, aanvallen al dan niet met een wapen, mensen onder druk zetten, bedreigen, achtervolgen, hinderen, pesten, uitschelden beledigen en bedreigen vallen onder agressie en geweld. Dergelijke vormen van seksuele intimidatie, agressie en geweld beginnen vaak met ‘onschuldige’ vormen van intimidatie.

 

Wanneer je zelf slachtoffer bent, dan kan je het volgende doen:

 1. De betreffende persoon aanspreken op zijn gedrag.
 2. Je directe begeleider, vertrouwenspersoon, bestuur, of het meldpunt seksuele intimidatie bij NOC*NSF inlichten. Je kunt zelf een keuze maken waar jij je het veiligst bij voelt.
 3. Een officiële klacht indienen bij het bestuur of de contactpersoon van NOC*NSF ongewenst gedrag.
 4. Aangifte doen bij de politie, indien er een strafbaar feit is gepleegd.

 

Wanneer je getuige bent of het vermoeden hebt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kan je het volgende doen:

 1. Dit bespreken met het slachtoffer.
 2. Het slachtoffer wijzen op de contactpersonen ongewenst gedrag, vertrouwenspersonen, en het meldpunt van seksuele intimidatie bij NOC*NSF en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning.
 3. Zelf contact opnemen met een vertrouwenspersoon of het meldpunt seksuele intimidatie bij NOC*NSF om te bespreken wat je hiermee kan doen.

Bij ernstige voorvallen heeft elk lid trainer, coach of begeleider een meldplicht bij het bestuur.

 

Back To Top